※ Giá VGA có thể không chính xác tùy từng thời điểm, xin liên hệ các kênh Hotline khi cần hỗ trợ về giá. ※